Dịch vụ đổi tiền

Khách hàng trong nước và nước ngoài có nhu cầu đổi ngoại tệ và Khách hàng là các cửa hàng đại lý, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có nhu cầu đổi ngoại tệ

  • Dịch vụ đáp ứng nhu cầu đổi ngoại tệ sang VND để thực hiện các mục đích cá nhân của khách hàng
  • Các loại phí dịch vụ đổi tiền được áp dụng theo biểu phí hiện hành của VPBank trong từng thời kỳ