1
2
3
4
5

Thấu chi tài khoản doanh nghiệp
Giới thiệu chung

Giúp Doanh nghiệp bổ sung vốn kinh doanh lưu động (phần thiếu hụt tạm thời) trong hoạt động sản xuất kinh doanh của KH.

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

 •  Tài sản bảo đảm
 •  Giá trị hạn mức
 •  Hạn mức thấu chi
 •  Lãi suất và phí: Theo qui định của ngân hàng trong từng thời kỳ.
 •  Loại tiền vay: VND
 • Thời hạn hạn mức: không quá 12 tháng và không dài hơn thời hạn còn lại của hạn mức tín dụng ngắn hạn mà VPBank đã cấp cho khách hàng
 • Trường hợp khách hàng không hoạt động trong lĩnh vực chi trả kiều hối: tối đa 100% doanh số ghi Có tài khoản bình quân tháng
 • Có hạn mức tín dụng ngắn hạn: Hạn mức thấu chi được cấp tối đa 50% giá trị hạn mức tín dụng ngắn hạn mà VPBank cấp cho khách hàng và không quá 02 (hai) tỷ đồng;
 • Chưa có hạn mức tín dụng ngắn hạn: Hạn mức thấu chi được cấp tối đa 50% doanh số ghi có tài khoản bình quân trong 06 tháng gần nhất và không quá 02 (hai) tỷ đồng
 • Trường hợp khách hàng không có tài sản bảo đảm: Hạn mức thấu chi được cấp tối đa 30% doanh số ghi có tài khoản bình quân trong 06 tháng gần nhất và không quá 01 (một) tỷ đồng
 • Bất động sản, ô tô, giấy tờ có giá hoặc tài sản khác theo quy định của VPBank
 • Thấu chi qua tài khoản thanh toán của Khách hàng.
 • Không yêu cầu tài sản đảm bảo đối với KH đã có hạn mức tại VPBank.
 • Hạn mức cho vay lên đến 5 tỷ đồng
 • Đối tượng Khách hàng:
  • Khách hàng truyền thống/Khách hàng mới là doanh nghiệp đã/sẽ phát sinh giao dịch tài khoản thường xuyên tại VPBank
  • Khách hàng sử dụng hạn mức thấu chi cùng với hạn mức tín dụng ngắn hạn thông thường
  • Có tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc giấy tờ có giá đủ đảm bảo cho hạn mức thấu chi
  • Hồ sơ vay vốn
 • Giấy đề nghị vay vốn
  • Tài liệu về phương án, dự án vay vốn
  • Hồ sơ tài chính: các báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất.
  • Hồ sơ về tài sản đảm bảo
  • Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với VPBank)
Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2