1
2
3
4
5

Cho vay theo hạn mức tín dụng ngắn hạn
Giới thiệu chung

Đây là hình thức cấp tín dụng trong đó doanh nghiệp được quyền rút theo hạn mức tín dụng đã được cấp trong một khoảng thời gian nhất định (tối đa không quá 12 tháng).

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

 • Doanh nghiệp chỉ phải lập 01 hồ sơ cho nhiều khoản vay trong một chu kì kinh doanh (tối đa không quá 12 tháng) của mình
 • Chỉ giới hạn dư nợ, không giới hạn doanh số. Tổng doanh số cho vay trong thời gian cho vay có thể lớn hơn hạn mức tín dụng nếu doanh nghiệp thường xuyên trả nợ
 • Phí và lãi suất: Quy định trong từng thời kỳ
 • Phương thức cho vay: cho vay hạn mức
 • Thời hạn hạn mức: tối đa 12 tháng
 • Thời hạn mỗi khoản vay: theo từng phương án cụ thể
 • Phương thức trả nợ: trả lãi hàng tháng, trả gốc cuối kỳ của từng phương án hoặc khi khách hàng có nguồn thu
 • Tài sản đảm bảo: Bất động sản, động sản, giấy tờ có giá hoặc các TSBĐ khác được VPB chấp thuận
 • Thủ tục vay đơn giản, tiện lợi có thể rút vốn vay nhiều lần với 01 bộ hồ sơ vay.
 • Doanh nghiệp có thể chủ động được nguồn vốn vay khi đã được cấp hạn mức tíndụng
 • Thích hợp với doanh nghiệp có nhu cầu vốn thường xuyên, tốc độ luân chuyển vốn lưu động nhanh và có uy tín đối với VPbank

Tất cả các khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hãy liên hệ với chúng tôi
1900545415  nhánh số  2