Trong năm 2017 doanh nghiệp xuất khẩu sẽ có cơ hội vay ngoại tệ ngắn hạn

0

 

Trong bối cảnh kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp xuất khẩu. Để trợ giúp cho các doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 31/2016/TT-NHNN ngày 15/11/2016 sửa đổi bổ sung cho Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 liên quan đến quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

Theo đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối, để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước cho các mục đích sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu đối với khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay.

Sau khi được các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân, khách hàng tín dụng  phải bán số ngoại tệ vay cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.