VPBank trình tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu lên UBCKNN

Ngày 06/05/2015, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 71/2015/CV-HĐQT ngày 20/4/2015.

UBCKNN đề nghị VPBank thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 21/4/2014, Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 23/3/2015 và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.