Thông Tin Khác

Ảnh minh họa: 
Tiếng Việt

VPBank trình tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu lên UBCKNN

Ngày 06/05/2015, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 71/2015/CV-HĐQT ngày 20/4/2015.

VPBank thông báo chốt danh sách chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng

Công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên độc lập Hội đồng quản trị VPBank

Ngày 31/10/2014, VPBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị VPBank đối với ông Phùng Khắc Kế, và bổ nhiệm ông Ngô Phương Chí làm thành viên độc lập của Hội đồng quản trị. Chi tiết

VPBank lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thay thế thành viên độc lập của HĐQT và thông báo tiêu chuẩn, điều kiện cũng như các thủ tục để đề cử, ứng cử nhân sự thay thế

VPBank lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thay thế thành viên độc lập của HĐQT và thông báo tiêu chuẩn, điều kiện cũng như các thủ tục để đề cử, ứng cử nhân sự thay thế

Subscribe to RSS - Thông Tin Khác