Dành cho nhà đầu tư

HĐQT VPBank đã có quyết định số 1651/2014/QĐ-HĐQT ngày 06/10/2014 về việc bổ nhiệm ông Fung Kai Jin giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc VPBank, kiêm Giám đốc Khối Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ.

Chi tiết

VPBank thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2014. Chi tiết

ĐHĐCĐ VPBank thông qua nghị quyết về việc chấp thuận bầu thay thế một thành viên độc lập của HĐQT. Chi tiết

Biên bản kiểm phiếu.

HĐQT VPBank đã có quyết định số 1533/QĐ-HĐQT ngày 10/9/2014 về việc ông Kalidas Ghose thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc VPBank, để nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 10/9/2014.

Để đảm bảo an toàn trong hoạt động bảo lãnh cho khách hàng, vừa qua, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã thông báo về việc áp dụng Phôi cam kết bảo lãnh chuẩn và thẩm quyền ký phát cam kết bảo lãnh tại VPBank. Chi tiết.

Kể từ ngày 26/08/2014, VPBank – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Gia Định chính thức đổi tên thành VPBank – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Văn Thánh.

VPBank lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu thay thế thành viên độc lập của HĐQT và thông báo tiêu chuẩn, điều kiện cũng như các thủ tục để đề cử, ứng cử nhân sự thay thế

Trang