1
2
3
4
5

Thẻ Tín dụng VPBiz
Giới thiệu chung
Phương thức chi tiêu trước, trả tiền sau trong phạm vi hạn mức tín dụng được cấp theo thỏa thuận với VPBank

Quicktabs - VPB - Chi tiết sản phẩm

Có 2 Hạng Thẻ, bao gồm: Thẻ tín dụng hạng chuẩn – SME Standard Credit và Thẻ tín dụng hạng Platinum- Platinum SME Credit.
Một Khách hàng được phát hành tối đa 30 thẻ bao gồm 01 thẻ chính vả 29 thẻ phụ.
Hạn mức thẻ tín dụng tối đa bằng 10% tổng hạn mức tín dụng được VPBank cấp.
  • Bổ sung 1 nguồn vốn lưu động
  • Đảm bảo dòng tiền luôn sẵn có 
  • Tự động hóa quy trình thanh toán 
  • Giúp tách biệt chi tiêu DN và chi tiêu cá nhân 
  • Tích hợp các dữ liệu chi tiêu vào trong báo cáo tài chính 
  • Tiếp cận với dữ liệu giao dịch liên quan đến kinh doanh, tính năng cao hơn các dữ liệu của giao dịch bằng tiền mặt và séc.
Hãy liên hệ với chúng tôi
18001090 nhánh số  2